Съдържание, продължителност и умения – онлайн и на място

Това обучение е сертифициращо за медиатори и по закон е с минимална продължителност от 60 учебни часа (това обучение е с 5 допълнителни учебни часа бонус). Обучението е одобрено като сертифицираща програма за медиатори и от най-големия институт за медиация в света International Mediation Institute и дава международно признатия статус – IMI Qualified Mediator.

За успешното получаване на сертификат е необходимо както участие във всички елементи от обучението, така и преминаването на необходимите изпити. Изискванията за сертифицирането вижте тук.

 • 21 учебни часа онлайн
  • от които 12 учебни часа (по 45 мин.) видео обучение, видео медиации, материали и упражнения за самоподготовка – съдържанието им е основа за упражненията и симулираните медиации, и е задължително да бъде преминато самостоятелно. При въпроси, можете да се свържете с нас във всеки момент тук: academy@sporazumenia.com.
  • и 9 часа онлайн сесии наживо с упражнения и практика, 3 сесии по 3 учебни часа – присъствието е задължително
 • 44 учебни часа на място практически упражнения и симулирани медиацииприсъствието е задължително
 • Онлайн учебното съдържание от 12 учебни часа се състои от:
  • Видео обучение 195.43 минути, 4,34 учебни часа
  • Видео медиации 113.07 минути, 2,51 учебни часа
  • Упражнения: 135 мин., 3 учебни часа
  • Четене: 100 мин., 2,2 учебни часа
  • Общо: 543.5 мин, 12 учебни часа

Съдържание и продължителност на модулите онлайн – 12 учебни часа

Модули Вид материал Време
Ниво 1    
Модул 1. Конфликт – същност, причини, етапи За четене 10 мин.
Модул 2. Концепция и правна рамка на медиацията в България За четене
Упражнение:
10 мин.
Видео медиация: 38.40  
10 мин.
10 мин.
Видео медиация: 38.40 мин.
Общо: 58.40 мин.
Модул 3. Медиацията като процес на преговори           За четене 15 мин.
Модул 4. Етапи на медиацията  За четене 25 мин.
Модул 5. Комуникативни умения и основни медиаторски техники          Видео обучение, 13.36 мин, 5.25 мин., 19.21 мин., 11.11 мин.
Упражнения: 20 мин.
Видео: 48.93
Упражнения: 20 мин.
Общо: 68.93 мин.
Модул 6. Спогодба. Спиране и прекратяване на медиацията            Видео обучение: 14.39 мин., 8.45 мин. Упражнение: 25 мин. Видео: 22.84 мин.
Упражнение: 25 мин.
Общо: 47.84 мин.
ОБЩО ЗА НИВО 1   Четене: 60 мин. Упражнения: 55 мин.
Видео медиация: 38.40
Видео обучение: 71.77
Общо: 225.17
Ниво 2    
Модул 1. Участници в медиацията  Видео обучение 22.58 мин.  
Модул 2. Работни стилове в медиацията  Упражнения с тестове и анализ 45 мин. 45 мин.
Модул 3. Проблемни поведения на участниците в медиацията  Видео обучение 20.40
Упражнение: 20 мин.  
Видео: 20.40
Упражнение: 20 мин.  
40.40 мин.
Модул 4. Работа с емоции  Видео обучение 14.53 мин.
Модул 5. Стратегии и техники за излизане от задънени улици и творчески решения Видео обучение: 22.09 мин., 10 мин.
Видео медиация: 36.17
Видео: 32.09 мин. Видео медиация: 36.17 мин.
Общо: 68.26 мин.
Модул 6. Медиация при отделните видове спорове Видео: 22.00 мин., 12.06 мин.
Видео медиация: 28.45
За четене: 10 мин.
Видео обучение: 34.06
Видео медиация: 28.45
Четене: 10 мин. Общо: 77.51 мин.
Модул 7. Правна рамка на медиацията в Европейския съюз   За четене 10 мин.
Модул 8. Медиаторска практика        За четене
Упражнение
10 мин.
15 мин.
Общо: 35 мин.
Модул 9. Препращане към медиация      За четене
Видео медиация 10.05  
10 мин.
Видео медиация 10.05
Общо: 25.05 мин.
ОБЩО ЗА НИВО 2 Четене: 40 мин. Упражнения: 80 мин.
Видео М: 74.67 Видео обучение: 123.66
Общо: 318.33 мин.
ОБЩО ЗА ОБУЧЕНИЕТО       Четене: 100 мин. Упражнения: 135 мин.
Видео М: 113.07 Видео обучение: 195.43
Общо: 543.5 мин.

Уменията, които ще имате в края на обучението

Уменията, които ще имате в края на обучението:

 • Да описватe конфликта, нивата му, причините за него и етапите, в които се развива
 • Да обяснявате същността на медиацията, разликите с другите способи за АРС и съда, и правната й уредба в България
 • Да демонстрирате умения за преминаване от позиционни преговори към преговори, основани на интереси
 • Да управлявате започването и провеждането на процедурата по медиация
 • Да прилагате основни комуникативни умения и медиаторски техники
 • Да посочвате спецификите и последиците на спогодбата, както и условията за спиране и прекратяване на медиацията.
 • Да дефинирате ролята на всеки участник и ангажиментите на медиатора в процедурата
 • Да идентифицирате и управлявате своето поведение като медиатори в процеса
 • Да разпознавате и контролирате проблемните поведения на участниците
 • Да прилагате стратегии за овладяване на емоции в медиацията
 • Да прилагате стратегии за творческо разрешаване на конфликти и излизане от задънена улица в медиацията
 • Да обяснявате по три-четири специфични елемента на медиацията при отделните видове спорове
 • Да посочвате основните изисквания за медиацията в ЕС
 • Да определяте организацията на дейността на медиаторите
 • Обяснявате процеса на препращане към медиация от съда.